| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Workshops

Page history last edited by Mathijs Booden 3 years, 3 months ago

Dit zijn de workshops om uit te kiezen in de eerste en tweede workshopronde.

 

Ronde 1

1A Iris Pauw (VU) - Leren denken in meerdere toekomstscenario’s

De huidige wereld biedt interessante vraagstukken voor aardrijkskunde. Mondiale verschijnselen − zoals globalisering en een pandemie − laten zien hoe sterk gebieden wereldwijd vervlochten zijn. Het mondiale netwerk van economische, politieke, culturele en natuurlijke relaties is voortdurend in verandering. De complexe wereld vraagt om onderwijs dat zich verhoudt tot constante verandering en aandacht besteedt aan kritisch en creatief denken over hoe de wereld zou kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld door leerlingen toekomstscenario’s te laten ontwerpen. Deze workshop laat je kennismaken met de motieven achter toekomstgericht aardrijkskunde onderwijs. Ook leer je hoe je scenario denken in de klas vorm kunt geven.

 

1B Katie Oost (HAN) – Naar buiten!:Didactiek van veldwerk

Veldwerk is een belangrijke didactiek binnen het aardrijkskunde onderwijs. Het geeft leerlingen de kans om wat ze in de klas leren ook echt te zien, te ervaren en toe te passen in de wereld om hen heen (dichtbij of wat verder weg). Uit onderzoek blijkt dat docenten het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van veldwerk niet altijd makkelijk vinden. Ze ervaren hierbij drempels. Bijvoorbeeld een gebrek aan tijd, een gebrek aan ruimte in het rooster, of een gebrek aan collega’s die kunnen helpen bij het werken in het veld. Dat is jammer, want veldwerk hoeft niet groots te worden aangepakt, of (altijd) een hele dag te duren. Het kan ook klein, en bijvoorbeeld als huiswerk.

Deze workshop geeft je inzichten in waarom veldwerk van belang is, wat veldwerk behelst en hoe je dit kleinschalig kunt aanpakken (bijvoorbeeld in 1 uur of als huiswerk). Ook vakoverstijgende aspecten van veldwerk komen aan de orde.

 

1C Tim Favier (UU) – Schetskaarten in de AK les

Schetskaarten (of croquis) zijn kaarten die een verhaal vertellen. Door schetskaarten te tekenen ontwikkelen van geografische denkvaardigheden, en diepgaande kennis over vraagstukken in gebieden.  In deze workshop leer je wat het verschil is tussen een gewone kaart en een schetskaart, en leer je hoe je zelf goede schetskaartopdrachten kunt opzetten.

NB: Deze stof is onderdeel van vakdidactiek 2 bij de UU. Dus voor studenten die vakdidactiek 2 al hebben gevolgd of nog gaan volgen, is het aan te raden om een andere workshop te kiezen.

  

1D Joost Penninx (RU) – Hoe dekoloniseer je je AK onderwijs?

In een hoofdstuk over steden in de VS worden wijken rond het centrum etnische wijken genoemd, implicerend dat van Europese migranten afstammenden geen etniciteit hebben, alleen iedereen die anders is. In een hoofdstuk over politieke vrijheden of economische ontwikkeling staat dat veel landen ‘nog een lange weg te gaan hebben’, implicerend dat die landen dezelfde ontwikkeling als Nederland/Europa zullen of zouden moeten doormaken. In AK methodeboeken worden veel impliciete boodschappen en perspectieven doorgegeven. Deze workshop gaat in op de vragen: Hoe herken je die en hoe bespreek je ze in de les met je leerlingen?

Lees vooraf graag deze column: https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/meester-wat-doet-het-n-woord-in-mijn-aardrijkskundeboek/

 

1E Tom Kuypers (ESRI) –  GIS in de klas

Ontdek hoe je met ArcGIS voor op School je les op vele manieren kunt openen: test de voorkennis van je leerlingen over een gebied, relateer onbekendere gebieden of verschijnselen aan je eigen woonplaats en maak zelf kaarten over de onderwerpen van jouw lessen. Tijdens de workshop gaan we hands-on GIS als lesopener uitproberen en bekijken we verder voorbeelden die we gaan koppelen aan de geografische werkwijzen. Hoe kun jij GIS inzetten om het geografische denken van je leerlingen te stimuleren?

Deze workshop is inhoudelijk gelijk aan 2E.

 

Ronde 2

 

2A Mathijs Booden (UvA) –  Differentiëren aan de hand van complexe taken

Differentiëren in het aardrijkskundeonderwijs hoeft niet ingewikkeld te zijn. Door de onderdelen van een ‘normale’ les een beetje te verschuiven kun je leerlingen met minder uitleg aan een complexere ‘hele’ taak zetten, waarbij je de lln die het nodig hebben extra ondersteunt. Zo’n complexe taak kunnen leerlingen aan, zo nodig met hulp op maat, als ze denxken vanuit de perspectieven die eigen zijn aan het schoolvak. In deze workshop ga je in op die geografische perspectieven en de didactiek van hele taak eerst en hulp op maat.

  

2B Nick Wenneker (KNAG) - Geo Future School: vakoverstijgend leren over de vraagstukken van de toekomst.

In deze profielstroom worden leerlingen, de beslissers van later, uitgedaagd om na te denken over oplossingen voor de grote vraagstukken, nu en in de toekomst!

Geo Future School is een profielstroom voor vmbo, havo en vwo. Leerlingen maken bij Geo Future School kennis met grote vraagstukken waar onze samenleving voor staat op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, globalisering, energie, water, voedsel, steden, logistiek en geopolitiek. Deze uitdagingen zijn complex en niet onder te brengen in één bepaald vakgebied. Voor oplossingen is een integrale benadering nodig. In het huidige onderwijs komen deze vraagstukken aan bod bij verschillende schoolvakken, maar niet op een integrale manier. Bij Geo Future School gebeurt dat wel. Het vakoverstijgende onderwijs, de samenwerking met bedrijven en het oplossingsgerichte denken zorgen voor een unieke aanpak.

 

2C Tim Favier (UU) – Concept mapping

Concept mapping werkvormen kunnen leerlingen helpen bij het systematisch bestuderen van complexe vraagstukken. Er zijn verschillende typen werkvormen mogelijk, die je kunt inzetten afhankelijk van de complexiteit van de stof, en van de denkvaardigheden van de leerlingen. In deze workshop leer je hoe je zelf complexe geografische vraagstukken kunt structureren in een concept map, en hoe je zelf concept mapping werkvormen kunt ontwerpen.

NB: Deze stof is onderdeel van vakdidactiek 2 bij de UU. Dus voor studenten die vakdidactiek 2 al hebben gevolgd of nog gaan volgen, is het aan te raden om een andere workshop te kiezen.

 

2D Chris Diederiks (RUG) – De kernconcepten van Taylor in de AK les

Aardrijkskunde is een breed vak. Dit maakt ons vak interessant maar het gebrek aan structuur kan ook een zwak punt zijn. Er zijn verschillende manieren om de inhoud van het schoolvak aardrijkskunde te structureren. Liz Taylor heeft hiervoor een belangrijke aanzet gegeven met de 4 kernconcepten. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het wat, waarom en hoe van deze kernconcepten. Hoe kunnen de concepten de docent en de leerlingen helpen?

 

2E Tom Kuypers (ESRI) –  GIS in de klas

Ontdek hoe je met ArcGIS voor op School je les op vele manieren kunt openen: test de voorkennis van je leerlingen over een gebied, relateer onbekendere gebieden of verschijnselen aan je eigen woonplaats en maak zelf kaarten over de onderwerpen van jouw lessen. Tijdens de workshop gaan we hands-on GIS als lesopener uitproberen en bekijken we verder voorbeelden die we gaan koppelen aan de geografische werkwijzen. Hoe kun jij GIS inzetten om het geografische denken van je leerlingen te stimuleren?

Deze workshop is inhoudelijk gelijk aan 1E.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.